Hoogkade

VvE-bestuur


De missie van het bestuur van VvE-Hoogkade

Wij streven er naar de kwaliteit van het gebouw Hoogkade en de leefbaarheid in het gebouw Hoogkade steeds te optimaliseren. Dat doen we door aanwending van gemeenschappelijke middelen. Bij ons handelen zijn initiatief, creativiteit, pragmatisme, inschakeling van kennis en kunde binnen de VVE, transparantie van besluitvorming en wederzijds vertrouwen kernbegrippen.

Onze werkwijze

 • Besluiten van de Algemene Ledenvergadering voeren we zo spoedig mogelijk uit
 • We dragen zorg voor een grondig en effectief onderhoudsplan voor het gebouw en de bijbehorende financiële planning
 • Daarbij bewaken we de inrichting van het gebouw volgens criteria die rechtdoen aan het karakter van ons pand
 • We zien erop toe dat de huisregels binnen de VvE worden nageleefd
 • We zetten ons in voor een heldere communicatie

Aandachtsgebieden van het bestuur zijn financiën, onderhoud en beheer, juridische zaken, communicatie en veiligheid. Daarbij worden we ondersteund door twee professionele partijen: 

 • Stedeplan voorziet ons van een beveiligd portaal voor eigenaren en ondersteunt ons op administratief en juridisch gebied 
 • De Lairesse Bouw adviseert en begeleidt bij omvangrijke bouwkundige projecten en is aanspreekpunt voor bewoners bij storingen

Het bestuur bestaat uit:

 • René Perdok (voorzitter)
 • Peter Mostien (algemeen bestuurslid)
 • Jan Willem Wartena (penningmeester)
 • Els Witte (communicatie)
 • Jeroen Snijders (externe communicatie)

Commissies
Bewoners van Hoogkade zijn betrokken bij hun pand en hun buren. Dat blijkt uit de commissies die zich formeren rond een actueel thema. Zo hebben we een bewonerscommissie, een groencommissie (voor het gemeenschappelijke terras), een welkomstcommissie, de commissie Houd Hoogkade Mooi, een fietscommissie, een technische commissie en een kerstcommissie. Alle commissies hebben een directe link naar het bestuur. Belangrijk om in gedachten te houden: alle commissieleden zijn vrijwilligers. Zij zijn niet verantwoordelijk voor zaken als de staat van onderhoud of de planning daarvan. Daarvoor moet u bij het bestuur zijn.

Ziet u dat er iets schort aan het gebouw of aan de omgeving, of heeft u een idee voor een verbetering? Laat het weten aan het bestuur van de VvE voorzitter@hoogkade.nl of – als het de openbare ruimte betreft – aan het stadsdeel Oost.

Overige correspondentie aan de vereniging verloopt via Stedeplan.  

Algemene ledenvergadering
Ten minste één keer per jaar is er een algemene ledenvergadering (ALV). Het bestuur van de VvE legt dan de begroting en de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de leden. De uitnodiging voor deze vergadering ontvangt u schriftelijk, de stukken vindt u op het beheeronline-gedeelte van de website van Newomij. Om deze te bekijken gebruikt u uw gebruikersnaam en wachtwoord. Op deze site vindt u ook het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Eén ALV bestaat in de praktijk altijd uit twee sessies. dat zit zo:
Bij een stemming hebben alle eigenaren van de appartementen in gebouw Hoogkade een gewicht 10 en alle eigenaren van de garages een gewicht 1. Voor een geldige uitspraak moet minimaal de helft van alle (gewogen) stemmen aanwezig zijn. Is dit niet het geval, dan schrijft het bestuur binnen zes weken een nieuwe vergadering uit. In deze tweede vergadering geldt deze beperkende voorwaarde niet. Ook kan er alleen worden gestemd; de discussie is dan al gevoerd.

Omdat in de praktijk blijkt dat altijd een tweede vergadering nodig is, stelt het bestuur het volgende voor. De eerste ALV krijgt een informatief karakter met volop ruimte voor discussie. Deze ALV is in principe life. Er wordt wel gestemd, maar de stemming zal met name een indicatie zijn van een voorkeur bij een bepaald onderwerp. Wat besproken is + indicatie neemt het bestuur mee in de voorbereiding van de tweede vergadering. Deze is in principe digitaal. Eventele aanvullende informatie wordt dan gedeeld, maar er is geen discussie.  

Bijdrage in de servicekosten
De VvE is verantwoordelijk voor het beheer (uitvoering en planning) van onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes, gevel, fundering en dak. Dat betekent bijvoorbeeld dat de kosten van de verlichting, van de glasbewassing en schoonmaak van de hallen en de opstalverzekering voor haar rekening komen. Ook zijn de kosten van de buitenramen (verzekering en eventuele vervanging) en het liftonderhoud een zaak van de VvE. De kosten daarvoor zijn opgenomen in de eigen bijdrage van de eigenaars. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks in de najaarsvergadering vastgesteld door de leden en is afgestemd op het gewenste voorzieningenniveau en het Meerjaren Onderhoudsplan. De ledenvergadering kan besluiten de eigen bijdrage te verhogen. Dit hangt samen met veranderende wensen ten aanzien van het voorzieningenniveau (bijvoorbeeld een hogere frequentie van ramen lappen) en/of toekomstig groot onderhoud dat zich aandient.

De VvE is niet verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het eigen appartement. Alle reparaties die worden verricht achter de voordeur zijn voor rekening van de appartementseigenaar. 

Overige informatie
Adressen van alle organisaties en technische bureaus die betrokken zijn bij het onderhoud en beheer van het complex Hoogkade vindt u onder contact.

Advertentie