Hoogkade

VvE-bestuur


De missie van het bestuur

Wij streven er naar de  kwaliteit van het gebouw Hoogkade en de leefbaarheid in het gebouw Hoogkade te optimaliseren door aanwending van gemeenschappelijke middelen. Initiatief, creativiteit, pragmatisme, inschakeling van kennis en kunde binnen de VVE, doorzichtigheid van besluitvorming en wederzijds vertrouwen vormen hierbij kernbegrippen.

Doelstellingen

 • Besluiten van de Algemene Ledenvergadering zo spoedig mogelijk uitvoeren
 • Inrichting van het gebouw volgens criteria die rechtdoen aan het idee van luxe appartementen
 • Handhaven van regels binnen de VvE
 • Scheppen van een heldere communicatiestructuur binnen de VVE
 • Zorgdragen voor een grondig en effectief onderhoudsplan voor het gebouw en de bijbehorende financiële planning

Afspraken binnen het bestuur
Organisatie van taken en verantwoordelijkheden

 • Financiën
 • Secretarieel/juridisch
 • Onderhoud en Beheer
 • Communicatie
 • Veiligheid

Informatie voor eigenaren 
Bent u een nieuwe bewoner? De Vereniging van Eigenaren (VvE) van het appartementencomplex Hoogkade heet u hartelijk welkom.
Het bestuur bestaat momenteel uit:

 • René Perdok (voorzitter)
 • Peter Mostien
 • Jan Willem Wartena (penningmeester)
 • Birte Bender / Els Witte (duofunctie communicatie)
 • Jeroen Snijders

Technische Commissie (TC)
De Vereniging van Eigenaren heeft een actieve Technische Commissie (TC). Leden zijn: Bas van Werkhoven, Jaap Oosterman, en Ina Kooper (assistent). Zij helpen bij de ontvangst van servicediensten en reparatieteams, bijvoorbeeld voor het vervangen van verlichtingsarmaturen maar ook bij reparatie van sloten en toegangsdeuren en de garage. De leden van de TC zijn vrijwilligers. Zij zijn niet verantwoordelijk voor de staat van onderhoud en voor de planning daarvan. Ziet u dat er iets schort aan het gebouw of aan de omgeving, of heeft u een idee voor een verbetering? Laat het weten aan het bestuur van de VvE of – als het de openbare ruimte betreft – aan het stadsdeel Oost.

(Mede) namens de TC komt er een aantal maal per jaar een nieuwsbrief uit, die op deze website gepubliceerd wordt. U kunt zich opgeven voor directe toezending door een mail te sturen.

Correspondentie aan de vereniging verloopt via Newomij. Voor adresgegevens zie contact.

Tevens bestaat er een Welkomstcommissie. Hierin zitten Hans en Janneke Lam-Hesseling, Martina Bezemer en Claas Oosterbaan.

Algemene ledenvergadering
Ten minste één keer per jaar is er een algemene ledenvergadering. Het bestuur van de VvE legt dan de begroting en de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de leden. De uitnodiging voor deze vergadering ontvangt u schriftelijk, de stukken vindt u op het beheeronline-gedeelte van de website van Newomij. Om deze te bekijken gebruikt u uw gebruikersnaam en wachtwoord. Op deze site vindt u ook het huishoudelijke reglement van de vereniging.

Bij een stemming hebben alle eigenaren van de appartementen in gebouw Hoogkade een gewicht 10 en alle eigenaren van de garages een gewicht 1. Voor een geldige uitspraak moet minimaal de helft van alle (gewogen) stemmen aanwezig zijn. Is dit niet het geval, dan schrijft het bestuur binnen zes weken een nieuwe vergadering uit. In deze tweede vergadering geldt deze beperkende voorwaarde niet. Ook kan er alleen worden gestemd; de discussie is dan al gevoerd.

De VvE is verantwoordelijk voor het beheer (uitvoering en planning) van onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes, gevel, fundering en dak. Dat betekent bijvoorbeeld dat de kosten van de verlichting, van de glasbewassing en schoonmaak van de hallen en de opstalverzekering voor haar rekening komen. Ook zijn de kosten van de buitenramen (verzekering en eventuele vervanging) en het liftonderhoud een zaak van de VvE. De kosten daarvoor zijn opgenomen in de eigen bijdrage van de eigenaars. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks in de najaarsvergadering vastgesteld door de leden en is afhankelijk van het vastgestelde voorzieningenniveau. Zo is bijvoorbeeld vastgesteld dat de ramen zes keer per jaar worden gewassen. Indien de ledenvergadering zou besluiten om vaker schonere ramen te hebben, dan kan het contract daartoe worden aangepast. Dat betekent echter tevens een verhoging van de eigen bijdrage.

De VvE is niet verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het eigen appartement. Alle reparaties die worden verricht achter de voordeur zijn voor rekening van de appartementseigenaar. Bij inschakeling van een van de genoemde diensten (zie contact) komen de kosten daarvan voor eigen rekening.

Overige informatie
Adressen van alle organisaties en technische bureaus die betrokken zijn bij het onderhoud en beheer van het complex Hoogkade vindt u onder contact.