Hoogkade

VvE-bestuur


De missie van het bestuur

Wij streven er naar de  kwaliteit van het gebouw Hoogkade en de leefbaarheid in het gebouw Hoogkade te optimaliseren door aanwending van gemeenschappelijke middelen. Initiatief, creativiteit, pragmatisme, inschakeling van kennis en kunde binnen de VVE, doorzichtigheid van besluitvorming en wederzijds vertrouwen vormen hierbij kernbegrippen.

Doelstellingen

 • Besluiten van de Algemene Ledenvergadering zo spoedig mogelijk uitvoeren
 • Inrichting van het gebouw volgens criteria die rechtdoen aan het idee van luxe appartementen
 • Handhaven van regels binnen de VvE
 • Scheppen van een heldere communicatiestructuur binnen de VVE
 • Zorgdragen voor een grondig en effectief onderhoudsplan voor het gebouw en de bijbehorende financiële planning

Afspraken binnen het bestuur
Organisatie van taken en verantwoordelijkheden

 • Financiën
 • Secretarieel/juridisch
 • Onderhoud en Beheer
 • Communicatie
 • Veiligheid

Informatie voor nieuwe eigenaars
De Vereniging van Eigenaren (VvE) van het appartementencomplex Hoogkade heet u hartelijk welkom als nieuwe bewoners van ons gebouw. Het bestuur bestaat momenteel uit:

 • Rein van der Leeuw (voorzitter)
 • Peter Mostien
 • Jan Willem Wartena (penningmeester)
 • Tineke van der Pol

Technische Commissie (TC)
In de vereniging is ook een technische commissie (TC) actief. Daarin zitten de heren Bas van Werkhoven, Jaap Oosterman, en mevrouw Ina Kooper (assistent). Zij helpen bij de ontvangst van servicediensten en reparatieteams, bij het vervangen van verlichtingsarmaturen maar ook bij reparatie van sloten en toegangsdeuren en de garage. Zij doen dit werk geheel uit vrije wil. Zij zijn niet verantwoordelijk voor de staat van onderhoud en voor de planning daarvan. Als u van mening bent dat er iets schort aan het gebouw of aan de omgeving, dan dient u dit kenbaar te maken aan het bestuur van de VvE of aan het stadsdeel ingeval het de openbare ruimte betreft.

(Mede) namens de TC komt er een aantal maal per jaar een nieuwsbrief uit, die op deze website gepubliceerd wordt. U kunt zich opgeven voor directe toezending door een mail te sturen.

Correspondentie aan de vereniging dient te lopen via Newomij. Voor adresgegevens zie contact.

Tevens bestaat er een Welkomstcommissie. Hierin zitten Hans en Janneke Lam-Hesseling, Martina Bezemer en Claas Oosterbaan.

Algemene ledenvergadering
Ten minste één keer per jaar is er een algemene ledenvergadering. Daar worden de begroting en de jaarstukken ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. De uitnodiging voor deze vergadering wordt schriftelijk aangekondigd, de stukken zijn zichtbaar op het beheeronline-gedeelte van de website van Newomij. Daartoe moet u een gebruikersnaam en een wachtwoord verkrijgen. Op deze site is eveneens het huishoudelijke reglement van de vereniging te lezen.

Bij een stemming hebben alle eigenaars van de appartementen in gebouw Hoogkade een gewicht 10 en alle eigenaars van de garages een gewicht 1. Om tot een geldige uitspraak te kunnen komen moet minimaal de helft van alle (gewogen) stemmen aanwezig zijn. Is dat niet het geval dan wordt binnen zes weken een nieuwe vergadering uitgeschreven waarvoor deze beperkende voorwaarde niet geldt. Op deze tweede vergadering kan alleen worden gestemd, de discussies zijn dan al gevoerd.

De vereniging is verantwoordelijk voor het beheer (uitvoering en planning) van onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes, gevel, fundering en dak. Dat betekent bijvoorbeeld dat de kosten van de verlichting, van de glasbewassing en schoonmaak van de hallen, de opstalverzekering voor haar rekening komen. Ook zijn de kosten van de buitenramen (verzekering en eventuele vervanging) en het liftonderhoud een zaak van de VvE. De kosten daarvoor zijn opgenomen in de eigen bijdrage van de eigenaars. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks in de najaarsvergadering vastgesteld door de leden en is afhankelijk van het vastgestelde voorzieningenniveau. Zo is bijvoorbeeld vastgesteld dat de ramen zes keer per jaar worden gewassen. Indien de ledenvergadering zou besluiten om vaker schonere ramen te hebben, dan kan het contract daartoe worden aangepast maar daar zit dan natuurlijk tevens een verhoging van de eigen bijdrage aan vast.

De VvE is niet verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het eigen appartement. Alle reparaties die worden verricht achter de voordeur zijn voor rekening van de appartementseigenaar. Bij inschakeling van een van de genoemde diensten (zie contact) komen de kosten daarvan voor eigen rekening.

Overige informatie
Adressen van alle organisaties en technische bureaus die betrokken zijn bij het onderhoud en beheer van het complex Hoogkade kunt u vinden onder het kopje contact op deze site.